Vermaning

Vanoudsher werd gekerkt op ‘Melkema’ Tot 1815 kwam men in onze streek bijeen in een schuurkerk tegenover de boerderij aan de Smedemaweg nr. 5 te Huizinge
In 1815 werd van deze schuurkerk verhuisd naar een nieuwe schuilkerk met pastorie aan de Marialaan te Huizinge.
Bij de bouw van deze "Vermaning", zoals de kerken van de Doopsgezinden van ouds worden genoemd, werd in die kerk een gevelsteen aangebracht
In 1863 werd in Middelstum aan de haven een nieuwe kerk met pastorie gebouwd. Tegelijk met het antieke kabinet-orgel en het overige meubilair werd ook de gevelsteen uit de oude kerk overgebracht naar het nieuwe kerkgebouw. en in de noordmuur van het nieuwe kerkgebouw ingemetseld. Op die gedenksteen staat de volgende tekst:

Liefde, de band der volmaaktheid
Godsdienstigheid bezielde de gemoederen
Van een kleine schaar, gezind als broederen.
Elk schonk gewillig van het zijne naar vermogen,
Zoo werd dit kerkgebouw door liefde opgetogen
Ter kweeking van geloof en deugd en van verlichting,
Tot troost, bemoediging en onderlinge stichting.
Treed in O Christen, wie gij zijt, bid aan in vrede.
God wordt het best gediend door Christelijke zeden.


De oude foto hiernaast is eigenlijk een verkleinde prentbriefkaart die vanuit het archief van de Doopsgezinde Bibliotheek in 1968, als bruikleen in de bibliotheek van de universiteit van Amsterdam terecht is gekomen.
 
De paal voor de bovengrondse leiding is inmiddels verdwenen, de weg verhard.

Toekomst Doopsgezind kerkgebouw Middelstum zeker gesteld

Op vrijdagmiddag 4 juni 2021 wordt het kerkgebouw van de Doopsgezinde gemeente Middelstum overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken te Groningen. Daarmee wordt de toekomst van het gebouw en de daarmee verbonden geschiedenis zeker gesteld. Deze stap was nodig omdat de Doopsgezinde gemeente Middelstum niet meer in staat is om de financiering van het gebouw voor de verdere toekomst te garanderen. Het stemt tot erkentelijkheid, dat de stichting bereid is de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de toekomst van het kerkgebouw, het antieke kabinetorgel en de met het gebouw verbonden historie. Het gebouw is - blijkens de gedenksteen - in liefde opgetogen. Het wordt nu met liefde doorgegeven in het vertrouwen, dat het in de toekomst ook met liefde en zorg in stand wordt gehouden, mede ten behoeve van de Middelstummer dorpsgemeenschap en ten dienste van een breder maatschappelijk belang.

Middelstum, 26 mei 2021